Óvodánkról

Igyekszünk azoknak a szülőknek a segítségére sietni, akik szeretnék hittel és hitben nevelni gyermekeiket, vagy megkereszteltették őket, de az akkor tett fogadalmuknak egymaguk nem tudnak eleget tenni. Tesszük mindezt egy értékválsággal küzdő, átalakulóban és forrásban levő társadalomban, amelyben sok a sérült és a csonka család és sokféle veszélynek vannak kitéve gyermekeink. Még ha a szándék meg is van a szülőkben arra, hogy gyermekeiket hitben neveljék, a hit ismerete és gyakorlása sokszor hiányos.
Az Életfácska Református Óvoda igyekszik Jézus szeretetét és tisztaságát sugározni úgy, hogy a gyermekek elinduljanak a képmutatás nélküli hit és testvéri szeretet útján.

Bízunk abban, hogy pedagógiai programunk megfelelően szolgálja óvodásaink sokoldalú, harmonikus, keresztyén szellemű fejlődését, fejlesztését.
Tükrözi azon törekvéseinket, hogy a gyermekeket nagy felelősséggel, színes, tevékenykedtető nevelési közegben, egyéni képességeiket messzemenően figyelembe véve szeretnénk fejleszteni.
Innovatív kedvünket, képességeinket, új szakmai ismereteinket kamatoztatva keresztyén nevelőmunkánkat folyamatosan „tökéletesítjük”.

Az óvodánk nevelési célja, hogy:

● Elősegítsük óvodás korú gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkenését, az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével (beleértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is)
● Biztosítsuk az iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, lelki, szellemi és szociális fejlődés lehetőségeit.
● Megalapozzuk a gyermek környezettudatos szemléletét és magatartását.
● Biztosítsuk az esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, a nemzeti, etnikai kisebbségben élő gyermekek integrálásával.

Az Életfácska Református Óvoda célkitűzései:

● A családi nevelés kiegészítőjeként, folytatásaként – nemegyszer a családi nevelés helyett is a gyermeki személyiség kibontakoztatása keresztyén neveléssel.
● A gyermek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése álljon a középpontban.
● Pedagógiai programunkban szellemiségünket a nyitottság, rugalmasság jellemezze.
● Értékeinket mindvégig szem előtt tartva, hagyományainkat, keresztyén szellemiségünket megőrizve, de azokat új látásmódban, szélesebb perspektívában elhelyezve biztosítjuk a gyermek számára személyiségünk sokszínű fejlesztését, keresztyén szellemben történő nevelését.
● Az óvodapedagógus pedagógiai szabadságát biztosítjuk. A szűkös időben is a belső életminőségre törekszünk. Óvodánk vonzó otthona legyen a benne megvalósuló keresztyén életnek. Küldetésünk, hogy a gyermeki személyiség megismerésére, megértésére törekedve, Istentől ránk bízott ajándékként vezessük óvodás gyermekeinket.

Alapelveink:

● A gyermek személyiségét elfogadás, tisztelet, szeretet és megbecsülés övezze.

● A gyermek fejlődését nem csupán a spontán vagy tervszerűen alkalmazott környezeti hatások határozzák meg, hanem az őket körülvevő, hitben élő felnőttek ráhatásai, ezért derűs, szeretetteljes légkörben gondoskodunk róluk.

● A gyermek egyszeri, egyedi lényének felismerése és képességeinek felelősségteljes
fejlesztése a cél.

● Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap a JÁTÉK, mely segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni képességeinek és készségeinek kibontakoztatását.
● A gyermeki szabadságot biztosítjuk olyan kevés szabállyal, amely elősegíti
a közös élmények és tevékenységek által a szocializációt, az erkölcsi tulajdonságok
megalapozását.

● Biztosítjuk minden gyerek számára az esélyegyenlőséget, nem adunk teret az előítéleteknek semmilyen tekintetben.
● Szükség szerint gondozzuk, segítjük a családokat, együttműködünk velük.

Értékeink:

● Az ember Istentől kapott rendeltetésének tudata.
● A református egyház ismerete.
● Példamutató, hittel teli életvitel.
● Tolerancia, türelem, egymás tisztelete, megbecsülése, egymás terheinek hordozása.
● Isten-és emberszeretet, elfogadás.
● Becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom, erkölcsi tisztaság.
● Az evangéliumi normák védelme és megtartása.
● A természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása.
● Önfegyelem, önismeret, empátia.
● Pontosság, igényesség, kitartás a munkában.
● A tudás, a munka, az értékteremtés megbecsülése.
● Egészséges életvitel igénye.
● Derű, jókedv, életszeretet, feltétel nélküli hit, mely átsegít a gondokon.