Hirdetmény – óvodai felvétel


HIRDETMÉNY
 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Gárdonyi Református Egyházközség – mint intézményfenntartó – presbitériuma döntésének megfelelően az Életfácska Református Óvodában a 2019/2020-as nevelési évre az óvodások beíratására a következő időpontokban és helyen kerül sor:
 
2019. április 25-én (csütörtök) és 26-án (péntek) 9 órától 16 óráig. Életfácska Református Óvoda (2483 Gárdony, Posta u. 20.)
 
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (ha van) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
–  a gyermek TAJ kártája.
 
Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése: A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesített. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az egyházi intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
 
A nevelési év 2019.szeptember 1-től 2020. augusztus 31-ig tart.
Felhívom a szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az 3. életévét betölti augusztus 31.-ig a nevelési év kezdő napjától (2016.szeptember 01.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az intézmény alapító okirata szerint nincs módunk felvenni integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű, (SNI) gyermeket.
Jogorvoslati lehetőség:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelmének helyt adó döntését írásban értesítés formájában, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.
Az Óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2019. május 27.-ig írásban értesíti a szülőt.
Az óvodavezető döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó nevében a Gárdonyi Református Egyházközség elnöksége jár el és hoz másodfokú döntést.
Az eljárást megindító kérelmet a Gárdonyi református Egyházközség Elnökségének címezve, de az Életfácska Református Óvoda címére kell benyújtani.
Felvételi lehetősége van:
– Gárdony város közigazgatási területén élő (Gárdony, Agárd, Dinnyés) állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeknek.
Elsőbbséget élveznek azok a gyermekek, akik/akiknek családja:
–          2019. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.
–          A testvére már az intézményükbe jár.
–          Felekezettől függetlenül elfogadja és képviseli a keresztény értékrendet, az óvoda életét meghatározó református szellemiséget és hitvallást.
 
Gárdony, 2019. március 20.
 

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.