HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Gárdonyi Református Egyházközség, mint intézményfenntartó, presbitériuma döntésének megfelelően az Életfácska Református Óvoda a 2018/2019-es nevelési évre az óvodások beíratására a következő időpontokban és helyen kerül sor:

 április 26-án (csütörtök) és 27-én (péntek) 9 órától 16 óráig. Életfácska Református Óvoda (2483 Gárdony, Posta u. 20.)

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót vagy/és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

–  a gyermek TAJ kártája

 

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése: A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény alapján az óvoda a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodába a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvétele teljesített. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az egyházi intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai nevelés 2018. szeptember 3-tól 2019. augusztus 30-ig tart.

Felhívom a Szülők figyelmét, hogy a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben a 3. életévét betölti augusztus 31.-ig, a nevelési év kezdő napjától (2018.szeptember 03.) napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az Intézmény Alapító Okirata szerint nincs módunk felvenni integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű, (SNI) gyermeket.

Jogorvoslati lehetőség:

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelmének helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az Óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2018. május 25-ig írásban értesíti a szülőt.

 

Az óvodavezető döntése ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított 15 napon belül – a gyermek érdekében eljárást indíthat. A kérelem tekintetében a fenntartó nevében a Gárdonyi Református Egyházközség elnöksége jár el és hoz másodfokú döntést.

Az eljárást megindító kérelmet a Gárdonyi református Egyházközség Elnökségének címezve, de az Életfácska Református Óvoda címére kell benyújtani.

Felvételi lehetősége van:

– Gárdony város közigazgatási területén élő (Gárdony, Agárd, Dinnyés) állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermeknek.

– Felekezettől függetlenül a keresztyén értékrendet elfogadó, azt képviselő családok  gyermekei számára. A felvételkor előnyt élveznek a már 3. életévüket betöltött, gyülekezetünkhöz tartozó családok gyermekei.

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.